การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ คิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง             การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
ผู้วิจัย          นายประสบชัย อุ้ยศรีแคน
โรงเรียน     ร่มไทรวิทยา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ปีที่พิมพ์ 2562

                                   บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
โดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา
ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่มไทรวิทยา
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จำนวน 43 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Cluster Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการเรียน
การสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น
รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 แผน รวม 12 ชั่วโมง
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.53
ถึง 0.77 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.76 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc ) เท่ากับ 0.93
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ
มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.53 ถึง 0.68 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.69 ความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.92 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้น
ทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน
20 ข้อ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียกว่า
Secdea Model มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.11/85.35
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
โดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา
ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 85.35/44.57 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7357 คิดเป็นร้อยละ 73.57 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าหลังเรียนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียน
การสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น
รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 85.12/48.37 แสดงว่าความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.49
โดยสรุป รูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน สมควรนำไปใช้เพื่อให้
ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะปฏิบัติในรายวิชา งานไฟฟ้า
เบื้องต้น รหัสวิชา ง23205 และสามารถคิดแก้ปัญหาได้มากขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการเรียน
การสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รายวิชา งานไฟฟ้าเบื้องต้น
รหัสวิชา ง23205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้น
ทักษะปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @