รวมพระราชบัญญัติทางการศึกษา ล่าสุด

KRUPUNMAI SHARE

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558   รายละเอียด 24-05-58  
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  รายละเอียด.. 16-07-55  
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  รายละเอียด... 16-07-55  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551  รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551 รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550  รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รายละเอียด… 16-07-55  
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 14-07-55  
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 รายละเอียด… 14-07-55  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รายละเอียด… 14-07-55  
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รายละเอียด… 14-07-55  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รายละเอียด… 14-07-55  
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รายละเอียด… 14-07-55  
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  รายละเอียด… 14-07-55  
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 รายละเอียด… 14-07-55  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 รายละเอียด….

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 14-07-55  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 14-07-55  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 14-07-55  
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 14-07-55  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 14-07-55  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 14-07-55  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 14-07-55  
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 14-07-55  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 14-07-55  
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 14-07-55  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 14-07-55  
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 14-07-55  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 14-07-55  
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 14-07-55  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 14-07-55  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 14-07-55  
พระราชบัญญัติเงินเดือนฃองข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 14-07-55  
พระราชบัญญัติกำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินควรจากราชการ พ.ศ. 2491 14-07-55
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @