การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

KRUPUNMAI SHARE

              การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์
                      โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

นายสยาม   เครือผักปัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

                                                              บทคัดย่อ
การประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนการดำเนินงาน
โครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดำเนินงานโครงการ 3) ประเมินกระบวนการ
ในการด าเนินงานโครงการ 4) ประเมินผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ เพื่อแสดงผล
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์ตัดสินคุณค่า
ของโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศ โดยกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ครูผู้เข้าร่วมโครงการผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 75 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
โครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการประเมิน
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน
1. ด้านสภาพแวดล้อมสำหรับการดำเนินโครงการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.50)
โดยเฉพาะในเรื่อง ครูและนักเรียนให้ความตระหนักถึงการเรียนการสอนหุ่นยนต์พัฒนา
ทั้งทางร่างกายสติปัญญาและอารมณ์ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย ชุมชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมหุ่นยนต์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านทักษะการคิดที่ดีมากขึ้น โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์
สอดคล้องกับนโยบายและแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนหุ่นยนต์และโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหุ่นยนต์อย่างหลากหลาย
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น สนับสนุนการดำเนินโครงการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X=4.52)
โดยเฉพาะในเรื่อง โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนฯ
ที่เรียนหุ่นยนต์ โรงเรียนจัดสรรบุคลากรและเวลาในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์
โรงเรียนมีองค์กรและบุคคลให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกซ้อม
และการแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนจัดให้มีการแสดงความยินดีและรางวัลส าหรับนักเรียน
ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ และ โรงเรียนจัดท าป้ายนิเทศ และการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์โดยเฉพาะ
3. ด้านกระบวนการ ในการดำเนินโครงการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X=4.52)
โดยเฉพาะในเรื่อง ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์
โรงเรียนจัดแสดงกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น การจัดกิจกรรม
ชุมนุมหุ่นยนต์ที่เน้นการพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์ครูจัดสรรเวลาเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหุ่นยนต์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ และโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูที่สอนหุ่นยนต์
ได้พัฒนาตนเอง โดยการให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหุ่นยนต์
4. ด้านผลผลิต จากการดำเนินโครงการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X=4.58) โดยเฉพาะ
ในเรื่อง ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นอย่างสม่ าเสมอ
จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันหุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนทั่วไป
จัดให้มีกิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ที่เน้นการพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนและน า
เสนอกิจกรรมหุ่นยนต์ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าชม โรงเรียนจัดการ
แข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนที่เรียนหุ่นยนต์ทุกระดับชั้นทั้งในรายวิชาที่สอน
หุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์เฉพาะ และนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันหุ่นยนต์เข้าร่วม
รายการแข่งขันหุ่นยนต์ได้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @