การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมงานในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมงานในชั้นเรียน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย      นางรินท์ลภัส คูณสวัสดิ์   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ า) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปราณบุรี
ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปีที่ศึกษา 2562

                             บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้แบบ
ร่วมงานในชั้นเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ให้มีความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 80 3) ศึกษาพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ า) ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 18 คน ไดมาโดยการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวสอบหลังทดลอง (The One-Shot Case Study) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมงานในชั้นเรียน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมงานในชั้นเรียน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) กระบวนการ
เรียนรู้ มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 2
ขั้นการกระตุ้นความสนใจและวางแผนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความเข้าใจ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบความเข้าใจในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ขั้นที่ 5 ขั้นการประยุกต์ใช้ขยายความรู้ ขั้นที่ 6 ขั้นการประเมินผลหลังการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4) การวัดและประเมินผล ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ
81.44/82.22 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อความเข้าใจ หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.22 สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินจัดอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสามารถอยู่ในระดับสูง
3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีพฤติกรรม
การทำงานกลุ่มอยู่ในระดับมากที่สุด
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและชุมชนการเรียนรู้แบบ
ร่วมงานในชั้นเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @