รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้ศึกษาและพัฒนา นางรินท์ลภัส คูณสวัสดิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี ( บ้านปลายน้ำ)
ปีที่ศึกษา 2563

                         บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ 3)เพื่อศึกษาเจต
คติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ า) ที่ศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 จ านวน 26 คน ไดมาโดยการสุ่มอย่างง่าย
(sample random sampling) โดยใช้เป็นหน่วยการสุ่ม (sample unit) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 3)แบบประเมินเจตคติของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง ร้อยละ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า
1.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีประสิทธิภาพ 83.81 /82.40 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
2. หลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

4.5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @