รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ2 รหัสวิชา อ30208 เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ2 รหัสวิชา อ30208 เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา           นางสาวพิมพ์สิรี  ศิริมนตรี

ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สำนักกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

                           บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2  (อ30208) เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2   (อ30208) เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ก่อนเรียนและหลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ด้วยแบบฝึกทักษะวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2 (อ30208) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2 (อ30208)   เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบฝึกทักษะ วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2 (อ30208)  เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 8 เล่ม 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก   ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด จำนวน 15 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ   ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) และ    t–test แบบ dependent Sample

ผลการศึกษา พบว่า

  1. แบบฝึกทักษะ วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2 (อ30208) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีประสิทธิภาพ 86.82/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2 (อ30208) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีค่าเท่ากับ 0.69 คิดเป็น  ร้อยละ 69
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2 (อ30208) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ วิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2    (อ30208)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @