การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

วิจัย : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย : นางสาววรินทร์พร  ชูกิจไพบูลย์  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย : 2561-2562

 

                                       บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียน     การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ     ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ปีการศึกษา 2561-2562 เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจได้ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR – 20) และค่าความเที่ยง () ทั้งฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงเนื้อหา (Content analysis) และสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 2) การจัด การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และมีค่าประสิทธิผล (E.I.) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 0.50 และ 3) ผลการจัด การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share    มีดังนี้ 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2) ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3.3) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู และนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ด้วยเทคนิค Think pair share 

Title :  Development of Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique The use of Program Microsoft PowerPoint 2013 Career and Technology Learning Subject Group, for students in mathayom 2.

Researche : Miss Warinpron  Chukitpaiboon,  Senior Professional Teacher.

Research year : 2019-2020

                        Abstract

               This research has objectives : 1) to study the opinions towards Development of Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique The use of Program Microsoft PowerPoint 2013 Career and Technology Learning Subject Group, for students in mathayom 2, 2) to design and develop Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique The use of Program Microsoft PowerPoint 2013 Career and Technology Learning Subject Group, for students in mathayom 2, and 3) to study the results and Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique. The research population including the students in mathayom 2, and teachers and educational personnels at Nonchai Municipal School. There are tools used including : User manual Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique, Learning activity set online form, Learning Management Plan Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique, achievement tests, creativity test, and Satisfaction questionnaire. Passed the quality check successfully. The statistics used are : The basic are percentage, mean, standard deviation and The tests the hypothesis is the efficiency value, effectiveness. and t-test values The results of the investigation were as follows: 1) Information and opinions towards the Development Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique, the overall opinion was at a high level, 2) Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique, has the efficiency (E1/E2) is greater than the specified criterion 80/80 and the efficacy (E.I.) is greater than the specified criterion 0.50, and 3) Outcomes of Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique, as follows : 3.1) The learning achievement test after school was significantly higher than before at the .05 level, 3.2) The test to measure creativity after school is higher than the 80 percent threshold with a statistical significance at the .05 level, and 3.3) The overall satisfaction with the teacher and students’ learning management was at the highest level.

Keywords : Creative Learning-Based Management (CBL) with Think pair share technique

>> ดาวน์โหลดผลงานวิชาการที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @