การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี
(ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา      นางสาวพิมพ์สิรี  ศิริมนตรี  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่พิมพ์     2564

                       บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3.2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/6 จำนวน 38 คน โรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ระยะเวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า “BSQ3R” แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ค่า t-test แบบ dependent

ผลการวิจัย พบว่า

  1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ จากการสัมภาษณ์ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเบื้องต้น พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนของ นักเรียน ได้แก่ อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่รู้ความหมายคำศัพท์ ไม่สามารถเลือกความหมายที่ถูกต้องของคำศัพท์ตามปริบท ไม่สามารถตีความสิ่งที่อ่านได้ ไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ และไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแล้วกับความรู้ใหม่ได้ เป็นต้น
  2. 2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีชื่อรูปแบบการสอนว่า “BSQ3R” ประกอบด้วย ทฤษฎีหลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมี 6 ขั้นตอน  คือ ขั้นที่ 1  ขั้นระดมความคิด (Brainstorm) ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจเนื้อเรื่อง (Survey) ขั้นที่ 3 ขั้นตั้งคำถาม (Question)             ขั้นที่ 4  ขั้นอ่านเนื้อเรื่อง (Read) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปใจความ (Recite) และขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อนแนวคิด (Reflect) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ (BSQ3R) ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เท่ากับ 89/82.371 และค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ (BSQ3R) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 81.24/81.13 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  3. ผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ (BSQ3R) ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ (BSQ3R) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. ผลการประเมินรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ (BSQ3R) โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ BSQ3R Model

4/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @