รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

KRUPUNMAI SHARE

                                           บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง           รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้รายงาน     นางสาวกัญญลักษณ์  โสภา

ปีการศึกษา      2563

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเพื่อทดลองใช้ และเพื่อประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดย 1) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน 3) ยกร่างรูปแบบ และ 4) ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน โดยใช้ประเด็นสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินความเป็นไปได้สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปผล ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 65 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผล และขั้นตอนที่ 3 การประเมินสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ได้แก่ คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 65 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) กระบวนการบริหารจัดการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการ   การดำเนินการ   และ การประเมินผล และ 5) ผลลัพธ์

ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า   ผลการประเมินพัฒนาการ ระดับการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง มีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  ปีการศึกษา 2563 มีการเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย การเคลื่อนไหว อารมณ์จิตใจ สติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร และพัฒนาการทางสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมือง ค่าเฉลี่ย 66.00  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยระดับคุณภาพของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ในภาพรวมรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้องครอบคลุมและความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @