การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง   อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

KRUPUNMAI SHARE

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง :   การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง   อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ผู้ประเมิน : นางสาวกัญญลักษณ์  โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ปีการศึกษา  : 2563

 

 

การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาการประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจในโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครู จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 111 คน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถามประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย แบบสอบถามความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แปลผล และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

 

สรุปผลการประเมิน

           

            การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย พบว่า ผลการประเมินโครงการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ( X = 4.83) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  โดยด้านบริบทมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         (X  = 4.95) รองลงมาคือด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.86) ส่วนรายการที่มีผลการประเมิน         มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   (X  = 4.74)  สำหรับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ พบว่า ความพึงพอใจของความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย (X  = 4.87) สูงกว่าความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีค่าเฉลี่ย     ( X= 4.73) และเมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย  พบว่า  อยู่ในระดับสำเร็จมากที่สุด

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมินโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.27 และเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 58.73 ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 29.36 ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.05 และน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 18.25 ทางด้านระดับการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.79 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.24 ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 3.17 และน้อยที่สุดคือ ปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 0.79  ส่วนในตำแหน่ง พบว่า มากที่สุดคือ  ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 88.09  รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.35  คณะกรรมการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  4.76 และน้อยที่สุดคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.79

1.การประเมินโครงการด้านบริบทของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า การประเมินโครงการด้านบริบทของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่า มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( X= 4.95 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งและวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  ( X= 4.97 ) รองลงมา คือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของ ครู ผู้ปกครอง  วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา และเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน เด็ก ครู และผู้ปกครอง  และวัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีการประเมินในระดับมากที่สุด  ( X= 4.95  ) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน  มีการประเมินในระดับมากที่สุด  (X = 4.93  )

  1. การประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายพบว่า การประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่ามีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด  ( X= 4.79 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า โรงเรียนมีการศึกษาสภาพและข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานก่อนดำเนินการตามโครงการ  ( X= 4.94 ) รองลงมา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับดำเนินโครงการมีความเพียงพอ มีการประเมินในระดับมากที่สุด               (X = 4.88 ) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน และหน่วยงานอื่นๆมีการประเมินในระดับมากที่สุด  ( X= 4.44  )

3.การประเมินโครงการด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย พบว่า การประเมินโครงการด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่ามีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  (x = 4.84 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าโรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนโครงการที่กำหนดไว้  ( X= 4.97 ) รองลงมา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจและโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  ( X= 4.89) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เด็กสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามประสบการณ์ความถนัด และความสนใจและเด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  (X = 4.79  )

  1. การประเมินโครงการด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า การประเมินโครงการด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผลที่เกิดกับเด็ก  ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่ามีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  ( X= 4.92 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า เด็กมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียน  (X = 4.93 ) รองลงมา นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และเด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยรอบด้าน มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด (X = 4.92) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  (X = 4.91  )

ผลที่เกิดกับครู ในภาพรวมมีผลการประเมิน พบว่า มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  (X = 4.82 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าโรงเรียนมีทีมนำและทีมประสาน อันได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย กรรมการสถานศึกษา รวมทั้งครูตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (X = 4.87 ) รองลงมา ครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักสำคัญในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆจากโรงเรียนมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  ( = 4.84) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือครูและบุคลากรของโรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ  มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  (X = 4.79  )

ผลที่เกิดกับโรงเรียน มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  ( X= 4.85 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย โรงเรียนมีการพัฒนาโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ( X= 4.92 ) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการสร้างการมีส่วนร่วม ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในการที่เอื้อประโยชน์ต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  ( X= 4.90) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆในส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น วัด ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด  ( X= 4.79  )

5.การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

การประเมินความพึงพอใจ ครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (=4.87)  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยการ พบว่า ดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้  และครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันพระ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (X=5.00)   รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียนที่เป็นปัจจุบันสถานศึกษามีการจัดทำระเบียนสะสมนักเรียนทุกระดับชั้นและเป็นปัจจุบัน  การบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็ก ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 ความพึงพอใจในกิจกรรมโรงเรียนรัตนะ 5  ความพึงพอใจในกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม ความพึงพอใจในกิจกรรมสรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์ ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นแต่ละคนจัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าระดับชั้นทุกสิ้นภาคเรียน สถานศึกษามีการรายงานผลของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอการดำเนินงานโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 สอดคล้องกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจต่อใช้งบประมาณในโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (X=4.93) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ประสานงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (X=4.47)

การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการโรงเรียนรัตนะ 5 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงรายในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (X=4.73)  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยการ พบว่า ผู้ปกครองสังเกตพบว่าเด็กมีสมาธิและผู้ปกครองสังเกตพบว่านักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (X=4.99)   รองลงมา คือผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียนรัตนะ 5  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกิจกรรมโรงเรียนรัตนะ 5 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการทำบุญตักบาตรในวันพระ  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการท่องพระสูตรปฏิจจสมุปบาทให้ผู้สูงอายุ  ผู้ปกครองสังเกตพบว่ามีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ผู้ปกครองสังเกตพบว่าเด็กมีสมาธิและผู้ปกครองสังเกตพบว่านักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (x=4.98) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือโรงเรียนมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการมีความเหมาะสมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  (X=4.17)

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @