นวัตกรรมแม่โกนเกนสร้างเด็กดี ด้วย SATI MODEL

KRUPUNMAI SHARE

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      :         นวัตกรรมแม่โกนเกนสร้างเด็กดี ด้วย SATI MODEL

ผู้จัดทำ      :         โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ปีที่จัดทำ    :         2564

คำสำคัญ    :         นวัตกรรม/สร้างเด็กดี/โรงเรียนคุณธรรม

 

การศึกษาค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 2) เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 3) เพื่อทดลองใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 4) เพื่อประเมินนวัตกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากแบบสอบถาม แบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและจากแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              ผลการศึกษาพบว่า

  1. คุณธรรมพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 54
  2. นวัตกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 “ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ปัจจัยนำเข้า 4) กระบวนการ 5) ผลผลิต และ 6) ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ โดยมีชื่อเรียกว่า “นวัตกรรมแม่โกนเกนสร้างเด็กดี ด้วย SATI MODEL” มีผลการประเมินความถูกต้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  3. นวัตกรรมแม่โกนเกนสร้างเด็กดี ด้วย SATI MODEL เมื่อนำไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีผลการประเมินคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนต่อนวัตกรรมแม่โกนเกนสร้างเด็กดี ด้วย SATI MODEL อยู่ในระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจที่มีต่อองค์ความรู้ นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เผยแพร่ได้และ/หรือมีแผนการเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด

3/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ผลการใช้แอปพลิเคชัน In-House พัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @