รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   : รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

ผู้ศึกษา         นางสาวปารียา ศรีช่วย

ปีการศึกษา  2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผ่านการประเมิน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรม แนะแนวให้ผ่านเกณฑ์การประเมินและศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองซึ่งประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูป กิจกรรมแนะแนว จำนวน 6 ชุด แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว จำนวน 8 แผน เวลา 16 ชั่วโมง เครื่องมือ ที่ใช้ในการวัดผลได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 25 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน คือ การประเมินตามเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน และการหาค่าเฉลี่ยร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีผลการเรียนดังนี้
1. บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมพัฒนาแนะแนว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีคะแนนของบทเรียนมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งพบว่านักเรียน ได้คะแนน จากบทเรียนสำเร็จรูปผ่านเกณฑ์การประเมิน และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผ่านตามที่ตั้งไว้
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กิจกรรมแนะแนว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ค่าความก้าวหน้า เท่ากับ 37
3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อการเรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูปกิจกรรมแนะแนว มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับเฉลี่ย 4.90 คือ เหมาะสมมากที่สุด และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.5

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @