รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อวิจัย      รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย          นายริฎวาน  มะสัน

ปีที่วิจัย       2564

 

                       บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนซับนกแก้ววิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลาที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi  Experimental  Design) ที่มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวและมีการทดสอบก่อนและหลังเรียนในรูปแบบที่เรียกว่า One  Group Pretest – Posttest Design  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียน  14  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2)  คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (TAI)  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  ทำการวิเคราะห์โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ  (E1/E2 )
หาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างของคะแนนโดยใช้ค่าที
t – test

            ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  85.10/84.12 ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.61  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @