รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง  (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2562

KRUPUNMAI SHARE

                                                          บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง
(ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2562

ผู้ประเมิน         นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ปีที่ประเมิน      ปีการศึกษา 2562

 

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2562  ในครั้งนี้ ผู้ประเมินโครงการได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2562  2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2562 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2562 และ  4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาล             บึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2562 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 62 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 62 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 145 คน เนื่องด้วยกลุ่มประชากรมีขนาดเล็กจึงได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) จำนวน 4 ฉบับ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน (α- Coefficient) แต่ละฉบับเท่ากับ 0.89, 0.90, 0.83 และ 0.93 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมินดังนี้

  1. ด้านสภาวะแวดล้อม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมและจำเป็นต่อการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา โรงเรียน อยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่คือ ห้องเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย สามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ได้ อยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
  3. ด้านกระบวนการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า การกำหนดนโยบาย วางแผน การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
  4. ด้านผลผลิต โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) โดยภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ความสำเร็จด้านผลผลิตของโครงการในด้านนโยบายของโรงเรียนมีการนำนโยบายถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงาน อยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @