รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง       รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564
ผู้ประเมิน    นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิน

ปีที่ประเมิน   ปีการศึกษา 2564

            รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ ผู้ประเมินโครงการได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม โครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564   2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564  3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ โครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564  และ  4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต โครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 84 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 84 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินโครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 ฉบับ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน (α- Coefficient) แต่ละฉบับเท่ากับ 0.87, 0.91, 0.82 และ 0.95 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมินดังนี้

  1. ด้านสภาวะแวดล้อม โครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ด้านกระบวนการ โครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
  4. ด้านผลผลิต โครงการระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าปอ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @