คุณครูเข้าเรียนกันหรือยัง TEPE ONLINE พัฒนาครูมุ่งสู่อนาคตชาติ

KRUPUNMAI SHARE

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ ครูสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กับระบบ TEPE Online
Teachers and Educational Personnels Enhancement by Holding Responsibilities and Functional Areas as Majors
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน  ในปีการศึกษานี้ คุณครูสามารถเข้าเรียนรายวิชาใหม่ ๆ ได้แล้ว เข้าระบบได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน UTQ เดิม เมื่อเข้าระบบแล้ว จะมีแบบประเมินตนเอง เพื่อจะได้เลือกหลักสูตรเข้าอบรม idplan

tepeonline tepeonline1 tepeonline2 tepeonline3 tepeonline4 tepeonline5 tepeonline6

ตัวอย่างหลักสูตรใหม่

 

TEPE-๕๘๐๐๑ การพัฒนาด้วยวิธีการ Coaching

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ด้วยวิธีการ Coaching การวิเคราะห์ที่มาและความหมายของคำว่า Coaching และ Mentoring ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน (Coaching) บทบาทหน้าที่ของผู้เป็น Coach การจัดระบบ Coaching แนวทางการ Coaching ยุทธวิธีสำคัญในการจัดการเรียนการสอนด้วยการ Coaching และการนำวิธีการ Coaching สู่ห้องเรียน

สถานการณ์เข้าเรียน : 0%
 

 

 

TEPE-๕๘๐๐๒ การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น

แนวคิดเกี่ยวกับการเสริม สร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด การวิเคราะห์ความสอดคล้องสาระการเรียนรู้เรื่องสารเสพติดในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการ ใช้สารเสพติด กิจกรรมการเสริมหลักสูตรในการสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพ ติด และการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด

สถานการณ์เข้าเรียน : 0%
 

 

 

TEPE-๕๘๐๐๓ การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ความเป็นมาของ Smart Classroom แสดงความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ Smart Classroom องค์ประกอบ Smart Classroom ได้แก่ Hardware Software Peopleware และ Networking ลักษณะห้อง Smart Classroom การออกแบบห้อง Smart Classroom และแบบจำลองห้องเรียนอัจฉริยะ (Models of Smart Classroom)

สถานการณ์เข้าเรียน : 100%
 

 

 

TEPE-๕๘๐๐๔ การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ แนวทางการพัฒนาค่านิยมผู้เรียนหลักของคนไทย 12 ประการ ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมและการวิเคราะห์ในบริบทไทยการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติ และปัจจัยสำคัญต่อการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สถานการณ์เข้าเรียน : 0%

 

 

TEPE-๕๘๐๐๕ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

ความหมาย ธรรมชาติ และคุณค่าของประวัติศาสตร์ ขอบข่ายเนื้อหาและมโนมติทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใช้ในปัจจัน ประเด็นและจุดเน้นการสอนประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาสำนึกความเป็นไทยและความรัก ชาติ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

สถานการณ์เข้าเรียน : 0%
 

 

 

TEPE-๕๘๐๐๖ การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง วิชาหน้าที่พลเมือง กับการพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองไทย สื่อและแหล่งการเรียนรู้สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับวิชาหน้าที่พลเมือง

สถานการณ์เข้าเรียน : 0%
 

 

 

TEPE-๕๘๐๐๗ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

แนวคิดการก่อตั้งสมาคมประชา ชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน รวมไปถึงนโยบายในการดำเนินงานของอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยกับกฎบัตรอาเซียน ที่เป็นเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 บทรวม 55 ข้อย่อย รวมไปถึง ลักษณะภูมิประเทศ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ และผลกระทบที่ไทยได้รับจากอาเซียนมีทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถานการณ์เข้าเรียน : 0%
 

 

 

TEPE-๕๘๐๐๘ การจัดการความรู้

 

สถานการณ์เข้าเรียน : 0%
 

 

 

TEPE-๕๘๐๐๙ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในหลักสูตรระบบดูแลช่วย เหลือนักเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทาง รวมไปถึงความเป็นมาและหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการรู้จัก คัดกรอง การส่งเสริมและพัฒนา การป้องกันและการส่งต่อนักเรียน ธรรมชาติของนักเรียน หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้ปัญหาและหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบดูแลผู้เรียน

สถานการณ์เข้าเรียน : 0%
 

 

 

TEPE-๕๘๐๑๐ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร

การทักทาย (Greeting) การแนะนำตัว (Introduction) การอำลา (Farewell) การขอบคุณและการขอโทษ (Appreciation and apology) การขอและการให้ข้อมูลส่วนตัว (Personal information) ข้อมูลครอบครัว การถามและการบอกวันเดือนปี การถามและการบอกที่อยู่ (Address) การถามและการบอกสถานที่ทำงาน (Working place) การถามและการบอกหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number) หรือ email address การซื้อสินค้า การถามและการบอกราคาสินค้า การใช้บริการร้านอาหาร ถามและการบอกเวลา (Time) การถามและการบอกทิศทาง (Directions) การถามและการบอกสภาพอากาศ (Weather forecast) การใช้โทรศัพท์ (Telephoning) การขอความช่วยเหลือ (Asking for help) หรือข้อเรียกร้อง (Requests) ข้อเสนอ (Offers) และการขออนุญาต (Asking for permission) การถามและการตอบความถี่ (Frequency) ของการกระทำ วิธีการรับ (Accepting) และการปฏิเสธ (Not accepting) คำเชิญ (Invitations) การอธิบายลักษณะของผู้คนและสิ่งต่างๆ (Describing people and things) การอธิบายอารมณ์ความรู้สึก (Feeling and emotion) ของตนเองและอารมณ์ความรู้สึก (Feeling and emotion) ที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น 

 

3/5 - (6 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @