รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง             รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

ผู้รายงาน            นายสมโพชน์  เหลื่อมล้ำ

ปีที่ศึกษา            ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ5. เพื่อประเมินด้านผลกระทบ (Impact) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ   6. เพื่อประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 7. เพื่อประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ   8. เพื่อประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และ9. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รูปแบบของการประเมินโครงการ ใช้การประเมินแบบ CIPPIEST Model ตามแนวคิดของ Stufflebeam,D.L. and Shinkfield, A.J. ประกอบด้วย ด้านบริบท (C: Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (I: Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (P: Process Evaluation) ด้านผลผลิต (P: Product Evaluation) ด้านผลกระทบ (I: Impact Evaluation) ด้านประสิทธิผล (E: Effectiveness Evaluation) ด้านความยั่งยืน(S: Sustainability Evaluation) และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ(T: Transportability Evaluation) และประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการจำนวน 313 คน ได้แก่  ข้าราชการครู  และพนักงานราชการครู จำนวน 55  คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 129 คน และผู้ปกครอง จำนวน 129 คน จากผู้ปกครองนักเรียนที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้  ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทั้ง 3 ฉบับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สรุปได้ดังนี้

  1. การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พบว่ามีผลการประเมิน ดังนี้

ด้านบริบท (Context) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 2.57,  = 0.28)

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.56,  = 0.19)

ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.48, = 0.17)

ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.42,  = 0.42)

ด้านผลกระทบ (Impact) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.47,  = 0.32)

ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.48,  = 0.33)

ด้านความยั่งยืน(Sustainabilityโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.46,  = 0.34)

ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.43, = 0.32)

  1. การประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พบว่า ครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( µ  = 65,  = 0.23)
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @