การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563-2564

KRUPUNMAI SHARE

                                                                                        บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัยการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563-2564

ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ทำวิจัย  : นางสาวจิรสุดา  เรืองเพ็ง

ปีการศึกษาที่ทำวิจัย: 2563-2564

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความ     เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL (2) พัฒนาศักยภาพนักเรียน    สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL (3) เปรียบเทียบความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน หลังการพัฒนาศักยภาพ โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL (4) ศึกษาการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL และ (5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน    สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โดยการศึกษาทั้งหมดดำเนินการศึกษาในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563-2564

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญสำหรับประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL     จำนวน 5 ท่าน (2) นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 966 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,383 คน และสำหรับตอบแบบประเมินพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคม แบบสอบถามการมีส่วนร่วม และแบบสอบถามความพึงพอใจ   ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 276 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 302 คน (3) ครูของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 179 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 181 คน (4) ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 276 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 302 คน และ (5) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 15 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.899 (2) แบบประเมินพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคม    ของนักเรียน หลังการพัฒนาศักยภาพโดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.946 (3) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย           ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.870 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.952

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบกลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test)

ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ     ของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่พัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (2) เมื่อใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563-2564 นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตนในด้านผลการเรียนเฉลี่ย รางวัลการแข่งขัน และพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคม สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด (3) ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพด้านภาษา ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติวิทยา รวมทั้งพฤติกรรมทางด้านอารมณ์และสังคมของนักเรียน หลังการพัฒนาศักยภาพโดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า              ปีการศึกษา 2563 (4) นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียน       มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563-2564 อยู่ในระดับมาก และ (5) นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย มีความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของตน      โดยใช้แม่แบบ MAHA GENIUS MODEL โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563-2564 อยู่ในระดับมาก

                                                                           Abstract

Research Title: Developing the Students’ Potential toward Excellence According to Their Genius by Using the MAHA GENIUS MODEL, Mahavajiravudh Changwat Songkhla School in the Academic Year 2020-2021

Researcher’s Name: Miss Jirasuda Ruangpheng

Academic Year: 2020-2021

The objectives of this research were to (1) develop a model for developing the students’ potential towards excellence according to their genius by using the MAHA GENIUS MODEL, (2) develop a potential of students to excellence according to their genius by using the MAHA GENIUS MODEL, (3) compare the student’s excellence after developing their potential by using the MAHA GENIUS MODEL, (4) study the participation of students, teachers, parents, and network partners in developing of students’ potential by using the MAHA GENIUS MODEL, and (5) study the satisfaction of students, teachers, parents, and network partners in developing of students’ potential     by using the MAHA GENIUS MODEL that all of the above were studied in Mahavajiravudh Changwat Songkhla School in the academic year 2020-2021.

The sample consisted of (1) 5 experts for assessing the quality of the MAHA GENIUS MODEL (2) 966 genius students of Mahavajiravudh Changwat Songkhla School in the academic year 2020 and 1,383 genius students in the academic year 2021 along with 276 genius students in the academic year 2020 and 302 genius students in the academic year 2021 for assessing the emotional and social behavior, the participation, and the satisfaction in the developing of students’ potential toward excellence according to their genius by using the MAHA GENIUS MODEL, (3) 179 teachers of Mahavajiravudh Changwat Songkhla School in the academic year 2020 and 181 teachers in the academic year 2021, (4) 276 parents of genius students of Mahavajiravudh Changwat Songkhla School in the academic year 2020 and 302 parents of genius students in the academic year 2021, and (5) 15 network partners of Mahavajiravudh Changwat Songkhla School in the academic year 2020 and 15 network partners in the academic year 2021.

 

The instruments used for collecting data consisted of (1) the MAHA GENIUS MODEL quality assessment form with the reliability of 0.899 (2) genius students’ emotional and social behavior assessment form after developing their potential by using the MAHA GENIUS MODEL with the reliability of 0.946, (3) participation questionnaire of genius students, teachers, parents, and network partners in developing of students’ potential by using the MAHA GENIUS MODEL with the reliability of 0.870, and (4) satisfaction questionnaire of genius students, teachers, parents, and network partners in developing of students’ potential by using the MAHA GENIUS MODEL with the reliability of 0.952.

The data were analyzed by frequencies, percentages, arithmetic means, standard deviations, and independent sample t-test.

The research revealed that (1) the suitability of the MAHA GENIUS MODEL showed at a high level, (2) after the MAHA GENIUS MODEL was implemented in the academic year 2020-2021, the student’s excellence in terms of grade point average, competition award, and emotional and social behavior were higher than the school’s criteria, (3) grade point average of genius student in terms of linguistic, intrapersonal, and naturalist as well as emotional and social behavior of genius students in the academic year 2021 were higher than in the academic year 2020, (4) the participation of students, teachers, parents, and network partners in the academic year 2020-2021 were at a high level, and (5) the satisfaction of students, teachers, parents, and network partners in the academic year 2020-2021 were at a high level.

 

5/5 - (4 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @