การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

KRUPUNMAI SHARE

ชื่องานวิจัย      การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้วิจัย         นายจักรินทร์  โกละกะ

สถานศึกษา      วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำแนกตาม ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  จำนวน 53 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.0 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way Analysis of Variance หรือ ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ตามความเห็นของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ด้านงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน รองลงมา คือ ด้านงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านงานปกครอง
  2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ตามความเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงาน

2.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ตามความเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ที่มีวุฒิศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ด้านงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มากกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ตามความเห็นของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ตามความเห็นของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ

  1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ค่าความถี่มากที่สุดได้แก่ ด้านกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ควรวางแผนการแก้กิจกรรมให้เหมาะสมและสร้างความตระหนักให้สามารถปรับพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาได้ ด้านงานครูที่ปรึกษา ควรมีระบบการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน ด้านงานปกครอง ควรสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาให้จริงจังต่อเนื่อง ด้านงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ควรมีการแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ด้านงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ควรจัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ให้พร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา และด้านงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการบริการวิชาชีพให้บุคลากร ครู และนักเรียนนักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง

คำสำคัญ : การบริหาร, กิจการนักเรียนนักศึกษา, ความพึงพอใจ, วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

Research Title : The study of satisfaction on student affairs administration of the Surat

Thani Polytechnic College

Author :

Academy :         Surat Thani Polytechnic College

Research Year :  2021

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the satisfaction of student affairs administration of Surat Thani Polytechnic College 2) to compare satisfaction with student affairs administration of Surat Thani Polytechnic College classified by educational level position and work experience 3) to study opinions and suggestions about student affairs administration of Surat Thani Polytechnic College. The target population in this research consisted of administrators, teachers and educational personnel of 53 people of Surat Thani Polytechnic College. The sample size was determined using the Krejcie and Morgan to define the sample size. The samples were selected using the stratified random sampling method. The sample consisted of 48 people. The instrument used in the research was a 5-level estimation scale questionnaire. This questionnaire was sent to five experts to examine the quality and accuracy by analysis IOC (Index of Item-Objective Congruence) which value between 0.6-1.0 and the reliability coefficient was 0.97. The statistic use for data analysis ware frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test for One-way analysis of variance or ANOVA.

The research findings were as follow

  1. The satisfaction on student affairs administration according to the opinions

of administrators, teachers and educational personnel of Surat Thani Polytechnic College. Overall and each aspect had a high level of satisfaction, it found highest mean was Vocational special project and community service followed by Careers guidance and recruitment and lowest mean was Governance.

  1. The results of comparison of satisfaction on student affairs administration according to the opinions of administrator, teacher and educational personnel of Surat Thani Polytechnic College. Classified by educational level position and work experience.

2.1 Comparison of satisfaction on student affairs administration according to the opinions of administrators, teachers and educational personnel of Surat Thani Polytechnic College. Classified by educational level, it was found that administrators, teachers and educational personnel with different levels of education. Satisfaction with student affairs administration Overall they were not statistically different. When considering each aspect, it was found that those with a higher education degree than a bachelor’s degree Satisfaction with student affairs administration Vocational special projects and community service than those with a degree below a bachelor’s degree There was a statistically significant difference at the 0.05 level.

2.2 The results of the comparison of satisfaction on student affairs administration according to the opinions of administrators, teachers and educational personnel of Surat Thani Polytechnic College. Classified by position, it was found that administrators, teachers and educational personnel with different positions. Satisfaction with student affairs administration overall and in every aspect not statistically different.

2.3 The results of the comparison of satisfaction on the student affairs administration according to the opinions of administrators, teachers and educational personnel of Surat Thani Polytechnic College. Classified by work experience found that administrators, teachers and educational personnel with different working experience. Satisfaction with student affairs administration overall and in every aspect not statistically different.

  1. The Opinions and suggestions for student affairs administration of Surat Thani Polytechnic College. The most frequencies of each side are : Student Activities. Should be plan appropriate and raise awareness. The teacher consultant, There should be a management system to prevent and solve the dropout problem. Governance, The student care system should be strengthened continuously. Career guidance and job recruitment, There should be proactive guidance in academy and company to increase the number of students entering vocational education. Student welfare work, there should be equipment and medical supplies to readily available for service to students and educators. and Vocational special projects and community service, There should be publicity for the preparation of professional service projects for personnel teacher and students.

Key words :  Administration, Student Affairs, Satisfaction, Surat Thani Polytechnic

                  College

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ผลการใช้แอปพลิเคชัน In-House พัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @