การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ โรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล

ชื่อผู้วิจัย          นายประภาส  สีหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ปีที่วิจัย           2563

 

                                    บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียน   ดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 156 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาต้นแบบ จำนวน 3 แห่ง รวม 9 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล ใช้แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน โดยการประชุมสนทนากลุ่ม ระยะที่ 3 การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล ตลอดปีการศึกษา 2563 กับคณะครูโรงเรียนดงยางวิทยาคม จำนวน 15 คน ระยะที่ 4 ประเมินยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผล จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 17 คน โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยาวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผลประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับนโยบายการบริหารวิชาการ มีแนวดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการ จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมายและสร้างความเข้าใจด้านวิชาการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวน การจัดการเรียนรู้ มีแนวดำเนินการ คือ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนา     การจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ วัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินทักษะเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้สื่อ เทคโนโลยีและพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ มีแนวดำเนินการ คือ จัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างครบถ้วน จัดทำห้องปฏิบัติการพิเศษในทุกสาระการเรียนรู้  จัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย สิทธิ ขอบเขตของผู้เรียน จัดบรรยากาศที่  ท้าทายกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาภูมิหลังเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน มีแนวดำเนินการ คือ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและครบทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ส่งเสริมเจตคติคุณลักษณะของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย มีแนวดำเนินการ คือ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจพื้นฐานและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้ความรักความอบอุ่น และความเชื่อมั่นต่อผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเสริมแรงจูงใจและให้รางวัลต่อผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองร่วมมือกับสถานศึกษาในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน จัดกิจกรรมแนะแนวและเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินยุทธศาสตร์     การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของโรงเรียนดงยางวิทยาคมอย่างมีประสิทธิผลพบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

คำสำคัญ: การพัฒนายุทธศาสตร์ งานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ประสิทธิผล โรงเรียนดงยางวิทยาคม

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @