KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา

ผู้รายงาน        นายจารุกิตติ์ สิทธิยานนท์

ปีที่รายงาน       ปีการศึกษา 2564

 

                                                                                           บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชาและ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา ประกอบด้วย (1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (2) ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา จำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กิจกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และกิจกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และ (3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชากลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ครู ปีการศึกษา 2564 จำนวน 75 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย นักเรียนที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 336 คน โดยกำหนดจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับชั้นละ 56 คน และในแต่ละระดับชั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 336 คน โดยกำหนดจำนวนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระดับชั้นละ 56 คน และในแต่ละระดับชั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 765 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีทั้งหมด 6 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.  ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา เป็นไปดังนี้

4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

4.2 ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก กิจกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกิจกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพุทธบูชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4/5 - (3 votes)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @