รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ผู้ศึกษา นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ
ปีการศึกษา 2564

 

                                                          บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังศึกษาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  3) เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนหลังศึกษาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียน การสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้  ได้แก่ ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอบรรพตพิสัย จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 24 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนและหลังการฝึกอบรมเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ 3) แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาของครูผู้สอนหลังศึกษาชุดฝึกอบรม และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ   86.39 / 88.47 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่กำหนดไว้
  2. ครูผู้สอนมีคะแนนเฉลี่ยหลังศึกษาชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนศึกษาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนหลังศึกษาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก (= 4.32, S.D.= 0.12)
  4. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.53, S.D.= 0.46)
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @