รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง              รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ชื่อผู้รายงาน       นางสาวปาณิสรา อ่อนเที่ยง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ปีการศึกษา        2564

 

                                                     บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 3) ประเมินกระบวนการทำงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และ    4) ประเมินผลผลิตโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจำชั้น จำนวน 105 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 350 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 350 คน รวมทั้งสิ้น 819 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่     ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจำชั้น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูประจำชั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมาก (= 4.36, S.D. = 0.68)
  2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูประจำชั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมาก (= 4.29, S.D. = 0.73)
  3. ด้านกระบวนการ พบว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูประจำชั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.56,    S.D. = 0.68 )
  4.  ด้านผลผลิต พบว่าครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูประจำชั้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.50, S.D. = 0.83)
  5. ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.50, S.D. = 0.75)
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @