KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน  โรงเรียนสุนทรวัฒนา

ผู้วิจัย              นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์

โรงเรียน         โรงเรียนสุนทรวัฒนา

ปีที่พิมพ์         2564

 

                                                                                  บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของ สติฟเฟลบีม (Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 4.1) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 4.2) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.3) การพัฒนาทักษะชีวิต และ 4.4) ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครู จำนวน 33 คน นักเรียน จำนวน 461 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน

              ผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสุนทรวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านบริบท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ด้านบริบท ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างดี รองลงมาคือ สภาวะแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกับวิธีการดำเนินงาน ตามลำดับ
  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานได้รับการแก้ไขจากผู้บริหารและที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือ เน้นให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนและการดำเนินงานตามโครงการ และระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการ ตามลำดับ
  3. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนและขั้นตอน การดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการ รองลงมาคือ เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ และมีการพัฒนาครูและบุคลากรในโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ
  4. ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน และด้านหลักสูตรและ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปรายละเอียด ดังนี้

4.1 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีหลักสูตรการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ

4.2 ด้านการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สนองการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามห่วง สองเงื่อนไขมาใช้บูรณาการในกระบวนการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.3 ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

4.4 ด้านความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ โครงการเน้นให้ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @