การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อรายงาน       การประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมูก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ผู้รายงาน        นายปิยะพงษ์  งอกผล

ปีการศึกษา      2564

 

                                                            บทคัดย่อ

 

รายงานนี้เป็นรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้วยรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมูก ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า    ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยประชากรได้แก่ 1) ครู จำนวน 3 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน  3) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 64 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล       ปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 64 คน รวมประชากรที่ใช้ในการประเมินทั้งสิ้นจำนวน 140 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ครู จำนวน 3 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน     3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 15 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินทั้งสิ้นจำนวน 40 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินการดำเนินงานตามโครงการสรุปได้ ดังนี้

จากการประเมินโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมูก      ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียน      บ้านรางมูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถสรุปผลการประเมินโครงการได้ ดังนี้

  1. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียน      บ้านรางมูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านบริบท พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58 , S.D. = 0.50)
  2. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียน      บ้านรางมูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.58 , S.D. = 0.50)
  3. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียน      บ้านรางมูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61 , S.D. = 0.49)
  4. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียน      บ้านรางมูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ด้านผลผลิต พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.67 , S.D. = 0.47)
  5. ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียน      บ้านรางมูก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63 , S.D. = 0.48)

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @