รายงานการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

KRUPUNMAI SHARE

                                    บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

ผู้จัดทำ            นางสาวพิตะวัน  เนตรทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

ระยะวลาการดำเนินโครงการ     ปีการศึกษา 2564

 

            การประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ จำแนกประเด็นการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  ผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ คือ ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ คณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ รวมจำนวน   81 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนดำเนินโครงการ ขณะดำเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสำรวจรายการ สถิติที่ใช้   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน   ของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ พบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบท พบว่าความต้องการ  และความจำเป็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ตรงกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการ  ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพปัญหาของโรงเรียน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกัน           2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความเพียงพอด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินงานตามโครงการโดยรวมรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่ากระบวนการดำเนินงานตามโครงการ มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ  3.1) กิจกรรมเรียนรู้การปลูกแตงโมของชุมชน    แหลมพระธาตุ โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การปลูกแตงโมจากปราชญ์ท้องถิ่น ณ แปลงเกษตรโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ และกิจกรรมเรียนรู้สวนแตงโมของชุมชน 3.2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแตงโม และ 3.3) กิจกรรมพัฒนาโครงงานจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้               ผลการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน มีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินด้านผลผลิต 4.1) ระดับประสิทธิผลการดำเนินตามโครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการและสามารถพัฒนาโครงงานจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่า  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.2) ผลการสำรวจแหล่งเรียนรู้ที่ศึกษาและพัฒนา เกิดจากการมีส่วนร่วม    ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่า พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 4.3) ผลการประเมินโครงการฯ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับความพึงพอใจ  การดำเนินตามโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัดสินคุณค่า ผ่านเกณฑ์     การประเมิน

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @