KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางพิมลทิพ  ดำเนินผล

ปีการศึกษา      2564

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านควนหมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 27 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสอนด้วยตนเองใช้เวลารวม 18 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า

  1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.73/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6260 หรือร้อยละ 62.60
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
    การเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @