รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

KRUPUNMAI SHARE

เรื่อง              รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได
5 ขั้นตอน (QSCCS)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน      ขวัญใจ  สังข์จันทร์   ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอุดมดรุณี

ปีการศึกษา       2563

                                                        บทคัดย่อ

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS)   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ   ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและ     การเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอุดมดรุณี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 36 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้คาบสอนปกติตารางสอน จำนวน 18 ชั่วโมง  ทั้งนี้ไม่รวมเวลาที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้แบบแผนการศึกษาทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest  Design ดำเนินการโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS)    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้รายงานได้จัดทำขึ้น จำนวน 18 แผน แผนละ 1 ชั่วโมงก่อนเรียนหลังเรียน    แผนละ 1 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูล เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent)

 

ผลการศึกษา พบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1 / E2) เท่ากับ 82.55/81.94
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้นตอน (QSCCS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @