รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัด นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัด นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน     นางสาวปิยพร อินทรักษ์

ปีการศึกษา      2564

                                                 บทคัดย่อ

 

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นรายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนบ้านโรงเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินด้านผลผลิต (Output  Evaluation) ของโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูและบุคลากร จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษา (ยกเว้นผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน  7 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 97 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบประเมิน จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

  1. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการตามผลการประเมินในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยตามลำดับได้แก่  ด้านบุคลากร  รองลงมา คือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และลำดับค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านงบประมาณ
  2. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการตามผลการประเมินในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยตามลำดับได้แก่ ด้านการดำเนินกิจกรรม(Do) ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล(Check) และ ด้านการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานและรายงานผล (Act)
  3. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Output  Evaluation) ของโครงการ

3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้แก่

3.1.1 การจบหลักสูตรตามกำหนดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การจบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3.1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร 8 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2564  พบว่านักเรียนผ่านการประเมินระดับดี – ดีเยี่ยม  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 100  บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3.1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโรงเข้ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.97 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3.1.4 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 ผลการทดสอบปีการศึกษา 2564  มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยร้อยละ 66.33  เพิ่มจากปีการศึกษา 2563   ร้อยละ 20.08  บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

3.1.5  ผลการคัดกรองนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงเข้ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านโรงเข้ ปีการศึกษา 2564  มีผลการคัดกรอง มีนักเรียนกลุ่มปกติ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.05  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.56 และกลุ่มมีปัญหา ลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.49  ซึ่ง นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา มีจำนวนนักเรียนลดลงคิดเป็น ร้อยละ 3.05  บรรลุตมเป้าหมายที่กำหนด

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการของ ครูและบุคลากร พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   ผลความพึงพอใจตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   ผลความพึงพอใจตามความคิดเห็นของ ผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และผลความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @