KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการ
                         บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน PT CARE โรงเรียนปราสาททองวิทยา

ผู้รายงาน         นางสาวสุภัคจิรา ขุมจันทร์

ตำแหน่ง         รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาททองวิทยา

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ปีการศึกษา      2564


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

รายงานผลการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา   2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โรงเรียนปราสาททองวิทยา 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา  เขต 2

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครู จำนวน 27 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 258 คนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 603 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยาในภาพรวม ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา ในภาพรวม ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

กระบวนการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนปราสาททองวิทยาในภาพรวม ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการ

4.1 คุณภาพของนักเรียน

ผลผลิตด้านคุณภาพของนักเรียนตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา ในภาพรวม ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่านักเรียนมีคุณภาพในระดับมากที่สุด

4.2 ความพึงพอใจต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรมในโครงการ

ความพึงพอใจต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา ในภาพรวม  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @