การบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอท่าม่วง   

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          การบริหารจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอท่าม่วง

ชื่อผู้ศึกษา    พนาวรรณ  บุญจีน

                                             บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)ศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชน ในกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าม่วง  2)ศึกษาความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของครู/ผู้ปฏิบัติงาน  กศน. อำเภอท่าม่วง  และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าม่วง  และ3)ศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  สำหรับประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ  ผู้ปฏิบัติงาน/ครู และกรรมการวิสาหกิจชุมชน  และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใช้เลือกแบบเจาะจง  และเลือกแบบอย่างง่าย  ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน/ครู และกรรมการวิสาหกิจชุมชน  จำนวน  70 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  21 คน  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่

ผลการศึกษา  พบว่า

ผู้ปฏิบัติงาน/ครู และกรรมการวิสาหกิจชุมชน  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกตามรายด้าน พบว่า  ผู้ปฏิบัติงาน/ครู และกรรมการวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับแรก  คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้านเป็นรายข้อลำดับแรก  พบว่า  กศน.อำเภอท่าม่วงมีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  เพื่อสู่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  โดยให้มีการหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม กศน.อำเภอท่าม่วงมีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  เพื่อสู่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  โดยให้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ที่ทำให้มีความคุ้นเคยสนิทสนมกับบุคคลอื่น มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุ่ม  ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าม่วง  เป็นผู้นำที่มีการมุ่งเน้นย้ำในการสร้างพันธกิจระหว่างภาคีเครือข่าย

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาสู่ความเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้านเป็นรายข้อลำดับแรก  พบว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าม่วงมีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสู่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  โดยให้มีการหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าม่วงมีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  เพื่อสู่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเส้นกระดาษ  โดยให้มีการสนับสนุนด้านการเงินในการดำเนินงานกลุ่ม การรับผลประโยชน์ ที่ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  หรือการผลิต/การแปรรูปเพิ่มขึ้น มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำและคณะกรรมการกลุ่ม  และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าม่วง เป็นผู้นำที่มีการมุ่งเน้นย้ำในการสร้างพันธกิจระหว่างภาคีเครือข่าย

5/5 - (2 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @