การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

KRUPUNMAI SHARE

รายงาน : การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book
ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย    : นางมินตรา  งามทรัพย์  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย : 2562

                                                          บทคัดย่อ

          การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม-ศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 38 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book คู่มือการใช้งาน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR – 20) และค่าความเที่ยง ทั้งฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่า t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.09/84.17 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.55

คำสำคัญ : หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความแบบ E-Book

Report : Development the books that promote reading comprehension
E-book format Series Local Yasothon, Thai learning subject group
For students in grade 3

Researcher       :  Mrs.Mintra  Ngramsub, Senior Professional Teacher

Research year : 2019

 

                                                              Abstract

This research aims to 1) Create and develop The books that promote reading comprehension E-book format Series local Yasothon, Thai learning subject group For students in grade 3, 2) Study the outcome of Learning Between before and after with the use The books that promote reading comprehension E-book format Series local Yasothon, Thai learning subject group For students in grade 3, and 3) Study the satisfaction with the use The books that promote reading comprehension E-book format Series local Yasothon, Thai learning subject group For students in grade 3 The research population including the students in grade 3/1, by choosing the method Cluster Sampling, There are tools used including : The books that promote reading comprehension E-book format, User manual, Learning Management Plan, achievement tests, and Satisfaction questionnaire. Passed the quality check successfully. The statistics used are : The basic are percentage, mean, standard deviation and The tests the hypothesis is the efficiency value. and t-test values The results of the investigation were as follows:  1) The books that promote reading comprehension E-book format Series local Yasothon, Thai learning subject group For students in grade 3 was efficiency value (E1/E2) = 83.09/84.17 that has the higher than the specified 80/80 benchmark, 2) The score academic achievement after learning was higher than that obtained before learning at statistically significant level of .05, and 3) The level of satisfaction has that the satisfaction has at the highest level was mean () = 4.52, standard deviation (S.D.) = 0.55.

Keywords : The Books that promote reading comprehension E-book format

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @