รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
                             บ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ชื่อผู้ประเมิน       นายสันติ  ปานรักษ์

ปีที่ทำ              2565

 

                                                     บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context evaluation) 2) ปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) 3) กระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) 4) ผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  และ 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam.D.L.) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้   ได้แก่ 1) ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 คน  2)  นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 98 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 คน  4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู)  จำนวน 7 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 174 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ แบบประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  จำนวน 4 ฉบับ  ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการประเมิน  พบว่า

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกด้าน  เมื่อแยกเป็นรายด้าน ปรากฏดังต่อไปนี้

  1. ด้านบริบท (Context Evaluation) มีผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56)
  2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) มีผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.47)
  3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) )  มีผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.51)
  4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) มีผลการประเมินการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58)
  5. ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านวังขวัญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในภาพรวมมีความ  พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( = 4.53)

 

 

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @