การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community  : SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด ของโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน        การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community
: SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
ของโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ผู้รายงาน         นางวัชรี  แสงอรุณ

ตำแหน่ง          ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ปีที่รายงาน       2565

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 2) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียน Stand Alone โดยการเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ คือ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โดยจำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 5 คน ครูผู้สอน 40 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน ตัวแทนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  35 คน

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้รายงานได้ศึกษาแนวคิดการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ศึกษาสภาพและความต้องการจากกระบวนการประเมินตนเอง เพื่อกำหนดเป็นขอบเขตของการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด วางแผนการนิเทศ การให้ความรู้ก่อนการนิเทศส่งเสริม/พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ PLAN DO SEE การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดปฏิบัติการนิเทศ Coaching ส่งเสริมให้โรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน) ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLAN DO SEE  และการประเมินผลการนิเทศ

ผลการศึกษาพบว่า

การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดของโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร       มีคุณภาพเหมาะสมในการนำไปพัฒนาสถานศึกษาอื่น โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ (ผู้บริหาร ครูแกนนำ (Model Teacher) ของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 2 โรงเรียน จำนวน  45 คน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด จำนวน 42  คน คิดเป็นร้อยละ 93.33ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ (ตัวแทนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  35 คน  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากและระดับมากที่สุด จำนวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.52

 

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @