การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่ (New Normal) ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่ (New Normal)
ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1

ผู้วิจัย           นางสาวสิตา ดัชถุยาวัตร

โรงเรียน       โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ ตำบลหมื่นศรี  อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัด  สุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1

ปีที่พิมพ์        2565

 

                                                              บทคัดย่อ

 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่  (New Normal)  ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1 มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่  (New Normal)  ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์  2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่  (New Normal)  จากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี  3) เพื่อจัดทำคู่มือและประเมินคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่  (New Normal) ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร และครู ที่มีต่อคู่มือที่ได้สร้างขึ้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ การประชุมกลุ่มย่อยโดยใช้ แบบวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่  (New Normal)  ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1 จากนั้นใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี และใช้แบบประเมินคู่มือเพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงเนื้อหา ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จํานวน 10 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ จํานวน 9 คน การดำเนินการในระยะในปีการศึกษา 2564 ถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผลการวิจิยพบว่า

  1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ ปัจจัยภายในองค์กรพบจุดอ่อน ได้แก่โรงเรียนไม่มีคู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการในภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) ครูไม่มีความเข้าใจในขอบข่ายงานด้านการบริหารงานวิชาการเบื้องต้น หลักสูตรสถานศึกษามีเนื้อหามากเกินไป ครูมีภาระงานนอกมากทำให้มีเวลาสอนน้อยจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความต้องการพัฒนางานวิชาการในขอบข่ายงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการนิเทศการศึกษา
  2. แนวทางการบริหารงานวิชาการจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) ในวิชาการ 5 ด้าน ดังนี้

2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริม ครูให้มีความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตรและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ครูต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด มีเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่การเรียนการสอน

2.3 ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ในการวัดผลและประเมินผล จากสภาพจริง ด้วยวิธีที่ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและสอดคล้องกับสถานสถานการณ์ในช่วงภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)

2.4 ด้านการพัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมครูให้พัฒนา สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ และจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของครูและผู้เรียน

2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโดยกำหนดปฏิทิน การนิเทศอย่างชัดเจน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19)

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่ (New Normal) ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  1 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง  ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้  และด้านความเป็นประโยชน์

4.ความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่  (New Normal)  ของโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @