รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน          รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อผู้รายงาน      นายยุทธนา บุญพุฒ รองผู้อํานวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ปีที่พิมพ์             2564

___________________________________________________________________________

                                                                   บทคัดย่อ


                     รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ ใน
ด้านคือ ๑.ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
ของโครงการ ๒.ด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการ ๓.ด้านกระบวนการดําเนินงานของโครงการ
และ ๔.ด้านผลผลิตของโครงการ
โดยผู้รายงานได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล
(
CIPP Model) มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร
คน (ไม่รวมผู้วิจัย) ๒.ครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของ
โรงเรียนชัยภูมิ ภักดีชุมพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาชัยภูมิ
จํานวน
คน๓.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ๑๕ คน
จํานวนทั้งหมด
๔๒ คน .นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จํานวนทั้งหมด ๓๖๘ คน
. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จํานวนทั้งหมด ๓๖๘ คนรวมกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จํานวน ๗๓๖
คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือแบบสอบถาม
จํานวน ๔ ชุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัชฉิมเลขคณิต และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการประเมินโครงการ พบว่า


     ๑. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (
CIPP Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ตามลําดับ
     ๒. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ได้จากการสํารวจจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสํารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินงานสรุปได้ดังนี้

๒.๑  ผลการสํารวจบันทึกข้อมูลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อหาจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบว่ามีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปีการศึกษา๒๕๖๔  จํานวน ๒๔  คน จําแนกตามประเภทได้แก่ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ คน และ สูบบุหรี่ไฟฟ้า คนนักเรียนทะเลาะวิวาท คน พฤติกรรมชู้สาว แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ๖๑ คน พฤติกรรมก้าวร้าว คนพฤติกรรมติดเกม คน พฤติกรรมหนีเรียน ๒๖ พฤติกรรมไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ คน พฤติกรรมมาสาย ๔๙ รวมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว 3๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ .๑๒
      ๒.๒  ผลการประเมินจากคณะกรรมการดําเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทหรือสภาวะแวดล้อมในการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมแล้ว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต การคุ้มครองนักเรียนและการนํานักเรียนที่หลุดออกจากระบบกลับเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบ มีความชัดเจน นําสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มีการนําข้อมูลสถิติสถานการณ์ปัจจุบันด้าน

ปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
มาใช้ในการ
พัฒนาการวางแผนดําเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม
๒. การประเมินจากคณะกรรมการ
ดําเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
นําเข้าต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมแล้วพบว่า
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ บูรณาการการดําเนินการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับการการเสริมสร้าง พัฒนาทักษะชีวิต ในการเรียน

การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มีจํานวนบุคลากรเพียงพอต่อการดําเนินการ


๓. การประเมินจากคณะกรรมการดําเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ ในการดําเนิน
โครงการ โดยภาพรวมแล้วพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และปัญหายาเสพติดของนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ เผยแพร่ผลการดําเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และผู้ปกครอง ได้รับทราบ

๔. การประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานโครงการสรุปได้ดังนี้

      ๔.๑ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สรุปผลจํานวนร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจําแนกตามกลุ่มพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงถึงร้อยละ ๙๘.๒๙ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มพฤติกรรมพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมลดลงครบ ๑00
%ยกเว้นพฤติกรรมการมาสาย และการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ยังต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปอีก
       ๔.๒  ความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินงาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินงาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดําเนินงานตามโครงการสรุปผลดังนี้


๑) ผลการประเมินจากคณะกรรมการดําเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตในการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมแล้วพบว่า หลังดําเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองและตัวผู้ปกครองเองในการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาปัญหาเฉพาะด้าน

๒) ผลการประเมินจากนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตในการดําเนินโครงการโดยภาพรวมแล้ว พบว่า หลังดําเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การนําสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการดําเนินกิจกรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาปัญหาเฉพาะด้าน
๓) ผลการประเมินจากผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต
ในการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมแล้ว พบว่า หลังดําเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การรวบรวมบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลคลอบคลุมทุกมิติ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ พ่อครูแม่ครูออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองเป็นระยะ ดูแลลูกนักเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ ไฟล์ pdf ที่นี่

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @