การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ผู้รายงาน                  กิติศักดิ์  สุพร

ปีที่ทำการพิมพ์       2565 

 

                                             บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

                      การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมครั้งนี้  ประยุกต์ใช้รูปแบบประเมินของซิปป์ (CIPP Model)  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)  ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)    ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation)  และด้านผลผลิต (Product Evaluation) ซึ่งด้านผลผลิตประเมิน 2 ลักษณะคือ ประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 855 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ครูผู้สอน จำนวน 18 คน ผู้ปกครอง จำนวน 411 คน และนักเรียน จำนวน 411 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีจำนวน 3 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นรายฉบับเท่ากับ 0.92  0.93 และ 0.91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป (Statistical Package for the Social Science: SPSS)  คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า 

  1. ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ โดยรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.53)
  2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ โดยรวมมีความเห็นด้วยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (μ = 4.54)

  1. ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ โดยรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.57)
  2. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

      4.1) ผลการประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (μ = 4.50)

      4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (μ = 4.52)  

3.3/5 - (3 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @