การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง        การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564

ผู้ประเมิน      นางสาวอชิรศา แสงกระจ่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถาบัน         โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

 ปีการศึกษา   2564

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการประเมินโครงการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 2 คน ครูจำนวน 46 คน ผู้ปกครองจำนวน 50 คนนักเรียนจำนวน 50 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 13 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามตามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 ทุกฉบับ แบบสอบถามฉบับที่ 1-3 มีค่าความเชื่อมั่น 0.97, 0.94 และ 0.91 ตามลำดับ โดยรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ ทางไปรษณีย์ และด้วยตนเอง ได้ครบทุกฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน ดังนี้

  1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านสภาวะแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม (= 4.31, S.D. = 0.24)
  2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( = 4.32, S.D. = 0.15)
  3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม (= 4.33, S.D. = 0.26)
  4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( = 4.40, S.D. = 0.32) เมื่อประเมินระดับความพึงพอใจ พบว่า

4.1 การประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564  ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.47, S.D. = 0.21)

4.2 การประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ     ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564  ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.40, S.D. = 0.22)

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานของครูโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @