รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์  ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาหย่างโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาหย่างโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ชื่อผู้ประเมิน  ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุขสมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง

ปีการศึกษา   2564

                                  บทคัดย่อ

                  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการตามตัวชี้วัดความรู้เรื่องวินัยและความซื่อสัตย์นักเรียนที่มีวินัยและความซื่อสัตย์และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวม 111 คน โดยแบ่งออกเป็นครู จำนวน 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร   ที่เชื่อถือได้โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ระยะเวลาในการประเมินโครงการ   ปีการศึกษา 2564 โดยเริ่มจากวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1.  ผลการประเมินความสอดคล้องของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาหย่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
  2.  ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาหย่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวม  มีความเหมาะสมอยู่ระดับมาก
  3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาหย่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย    และความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประกอบด้วย

4.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ เรื่องวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนก่อนและหลัง เข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีความรู้เรื่องวินัยและความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการเปรียบเทียบการมีวินัยของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังจาก   เข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีวินัยเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.2 ผลการเปรียบเทียบความซื่อสัตย์ของของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่านักเรียนมีความรู้ด้านความซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุด คือกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครอง ส่วนกลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากคือกลุ่ม ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @