รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

KRUPUNMAI SHARE

                                                  บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                     รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองลาน     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ผู้ประเมิน                  นายธัชวรรธน์  เจริญภิรมย์บวร
ปีที่ประเมิน                 ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ด้านสภาวะแวดล้อม 2) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ด้านปัจจัยเบื้องต้น 3) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ด้านกระบวนการ และ 4) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 105 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 105 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item objective congruence: IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient – α) เท่ากับ 0.92, 0.87, 0.90, 0.89 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

  1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประเมินโดยข้าราชการครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมิน ในภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
  2. ผลการการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประเมินโดยข้าราชการครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

  1. ผลการการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประเมินโดยข้าราชการครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
  2. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประเมินโดยข้าราชการครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @