การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คนดีศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

คำสำคัญ: บุคคลสำคัญ/ชุดกิจกรรมการเรียนรู้/วิธีการสอนแบบพหุปัญญา/เกมการศึกษา

    ธนกร ทาริน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คนดีศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ผู้ทรงคุณวุฒิ : ผศ.ดร. วาฑิต ธรรมเชื้อ, ผศ.ดร. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์, ดร. ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง, ดร. พรรณมาส พรมพิลา และดร. จิรวรรณ สุรเสียง.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คนดีศรีอยุธยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องคนดีศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและ เกมการศึกษา โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1ห้องเรียน จำนวน 19 คน ได้มาจาก การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มระยะเวลาในการทดลอง 12 คาบ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คนดีศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คนดีศรีอยุธยาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง คนดีศรีอยุธยา ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.50-0.71 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.25-0.50 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.844 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษา จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.829 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความเชื่อมั่นแบบวิธีคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α – Coefficient) และสถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน t-test dependent

ผลการวิจัยว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คนดีศรีอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.12/81.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียน เรื่อง คนดีศรีอยุธยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิธีการสอนแบบพหุปัญญาและเกมการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. = 0.59)

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์วิธีการแบบเปิด (Open – Approach) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @