เด็กปวส.เฮ! ศธ.ไฟเขียวป.ตรี(ต่อเนื่อง)

KRUPUNMAI SHARE

จากการที่สำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปิดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ทุกสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี 2553 ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี ต้องใช้วิธีการเทียบโอนรายวิชา ทำให้เกิดอุปสรรคด้านกระบวนการเทียบโอน, รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ และกรอบเวลาที่ศึกษา เป็นต้น

แต่เมื่อเร็วนี้ได้มีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ต.ค.58 อนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สำหรับปริญญาตรีทางวิชาชาชีพ หรือปฏิบัติการ ซึ่งเน้นความรู้ ทักษะวิชาชีพ ผ่านการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาได้

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การอนุญาตให้จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ทำให้เกิดความเชื่อมโยง ระหว่างการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและปริญญาตรีสายวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ทำให้ผู้ที่ทำงานและผู้ที่จบอาชีวะมีความเชื่อมั่นในโอกาสศึกษาต่อปริญญา เพื่อโอกาสความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งการศึกษาสายวิชาชีพ หรือปฏิบัติการเป็นความจำเป็นของประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพเชิงการแข่งขันสูงขึ้น

รศ.ดร.จอมพงศ์ กล่าวต่อว่า ตนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ ศธ.ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาสายวิชาชีพ และสร้างการต่อยอด/เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อาชีวศึกษา-อุดมศึกษาสายวิชาชีพ โดยควรมีการวัดความถนัดวิชาชีพ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา หรือ ม.ต้น และเชื่อมโยงให้เห็นโอกาสความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์เกี่ยวกับอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่สูงกว่าปริญญาตรีสายวิชาชีพ (professional degree) ควรได้รับการพิจารณาด้วย เพื่อมุ่งเน้นสมรรถนะและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงรับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @