การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

KRUPUNMAI SHARE

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

ผู้ประเมิน  นางอรอินทร์  วงษ์แปลง

ตำแหน่ง    ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ปีที่ทำการประเมิน ปี พ.ศ. 2564

 

บทคัดย่อ

 

                   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1)  เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2)  เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จังหวัดสระบุรี 4)  เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก่อนและหลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากครูนำความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู และการศึกษาพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 581 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน พนักงานครู จำนวน 56 คน และนักเรียน จำนวน 518 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ()ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

 

 

ผลการประเมินพบว่า

  1. ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านบริบทต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
  2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
  3. ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินการ ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด
  4. ด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีคะแนนเฉลี่ย () ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม
  5. ด้านผลกระทบ พบว่า พนักงานครูที่นำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

1/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @