การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง                      การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

ชื่อผู้ประเมิน               เกษมศรี  ราษี

หน่วยงานต้นสังกัด    เทศบาลนครสมุทรสาคร

สถานที่ทำงาน          โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)

ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

 

บทคัดย่อ

 

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) 3) ประเมินด้านกระบวนการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) 4) ประเมินด้านผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) และ 5) ประเมินด้านผลกระทบโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน นักเรียน จำนวน 180 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 180 คน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งหมด 383 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

  1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ด้านบริบท พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
  2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ด้านปัจจัยนำเข้าพบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
  3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
  4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
  5. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ด้านผลกระทบ พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

บทความทางวิชาการ หน้าที่ของชายไทยกับการเกณฑ์ทหาร

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @