การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สู่ผลงานการเขียนเล่าเรื่องเมืองเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

KRUPUNMAI SHARE

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @