การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA

KRUPUNMAI SHARE

*แผนการการจัดการเรียนรู้/คลิปสอน/ผลลัพธ์ของผู้เรียน ต้องสอดคล้องกับระดับคุณภาพของวิทยฐานะที่ส่ง*


การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนแบ่งเป็น 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
(พิจารณาจาก แผนการจัดการเรียนรู้ 1 ไฟล์ pdf/คลิปการสอน 1 คลิป) คลิปแรงบันดาลใจใช้ประกอบ

   (1) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน

   (2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่

   (3) ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้

   (4) ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

   (5) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้

   (6) ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้

   (7) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม

   (8) ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

การประเมินด้านที่  2 ด้านผลลัพธการเรียนรู้ ของผู้เรียน  แบ่งเป็น  4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

(พิจารณาจาก ผลลัพธจากการเรียนรู้ คลิป/ไฟล์ pdf)

    (1) ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู

    (2) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

    3) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

    (4) ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross – function Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน


การอบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA

รับชมย้อนหลัง ห้องเรียนอารมณ์ดี : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร ให้ครบตัวชี้วัด

8 ตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินคลิปการสอนของคุณครู

ว PA เขียนแผนการสอนอย่างไรให้ครบ 8 ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา

ถ่ายคลิปการสอนอย่างไรให้ตรงเกณฑ์ PA

ตัวอย่างคลิปสอนและคลิปแรงบันดาลใจ เจาะประเด็นทำคลิป และข้อสงสัยในเรื่องวิทยะฐานะใหม่ ว PA

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @