การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

KRUPUNMAI SHARE

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

Development of electronic books (E-Book) English subjects by using PWPA learning process for Primary 6/2 students at Wat Methangkrawat School

นางสาวกัญฐณา  กันทะหงษ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

                                          บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)3) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียนระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จำนวน 38 คน ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ซึ่งมีจำนวน 10 เล่ม ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA เล่มที่ 1 New friends at school, เล่มที่ 2 My favorite film,เล่มที่ 3 The weather, เล่มที่ 4 Talking about vacation, เล่มที่ 5 At the bus station, เล่มที่ 6 How to make indigo clothes, เล่มที่ 7 At the restaurant, เล่มที่ 8 At the clothes shop, เล่มที่ 9 What’s the matter?, เล่มที่ 10 Asking for the direction 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก เล่มละ 10 ข้อ จำนวน 10 เล่ม ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันโดยใช้การสลับตัวเลือก เพื่อใช้วัดผลการเรียนรู้ 3) แบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA หลังเรียน (Post-test) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) โดยแบบประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA ที่มีลักษณะเป็นแบบทดสอบประเภทปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA ตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ใช้การทดสอบค่า t-test dependent ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจใช้ค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า
1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีจำนวน 10 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 New friends at school เล่มที่ 2 My favorite film เล่มที่ 3 The weather เล่มที่ 4 Talking about vacation เล่มที่ 5 At the bus station เล่มที่ 6 How to make indigo clothes เล่มที่ 7 At the restaurant เล่มที่ 8 At the clothes shop เล่มที่ 9 What’s the matter? เล่มที่ 10 Asking for the direction โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA ที่สร้างขึ้นในแต่ละชุดประกอบด้วย 1. Pre-Test 2. Vocabularies/ Phrases 3. Pre-Activity Learning  4. While-Activity Learning 5. Post-Activity Learning 6. Application activity 7. Post-Test 8. Transcript 9. Answers ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.80/90.79 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ข้อที่ 1 โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2) ผลการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น พบว่า ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 โดยผลการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA หลังเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 3) จากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  จำนวน 38 คน พบว่า นักเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่

4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA อยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง ลำดับที่สองคือ เห็นด้วยในด้านประโยชน์ของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก และเห็นด้วยในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA อยู่ในระดับมากเป็นลำดับสุดท้าย

คำสำคัญ

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PWPA วิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนการเรียนรู้ (Pre-Activity) ระหว่างการเรียนรู้ (While-Activity) หลังการเรียนรู้ (Post-Activity) โดยเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในขั้นการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Application)

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ตี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2565

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @