รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อเรื่อง          รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
วัดบ้านอิฐ(รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ผู้ประเมิน        นายชูเกียรติ   ยิ่งยงยุทธ

สังกัด             โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา      ปีการศึกษา 2564

                                             บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ  (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นด้านผลกระทบ (Impact) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) ที่มีต่อบ้านและชุมชน วัด และโรงเรียน ตามรูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จำนวนทั้งหมด 108 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 52 คน และผู้ปกครอง จำนวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลการประเมินการดำเนินโครงการโดยภาพรวม จากการประเมินของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเหมาะสม สอดคล้อง และการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.68, S.D. = 0.42)
    ด้านบริบทของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.70, S.D. = 0.35) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.70, S.D. = 0.45) ด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.63, S.D. = 0.47) และด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.70, S.D. = 0.42)
  2. ผลการประเมินจากความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการด้านผลผลิต ที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ คือ ความสะอาด มีระเบียบ สุภาพ และตรงต่อเวลา หลังจากการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติและเหมาะสมในระดับมาก (= 4.40, S.D. = 0.79)
  3.   ผลการประเมินจากความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ
    ด้านผลผลิต ที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ คือ ความสะอาด มีระเบียบ สุภาพ และตรงต่อเวลา หลังจากการดำเนินโครงการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติและเหมาะสมในระดับมาก (= 4.30, S.D. = 0.99)

จากความคิดเห็นเพิ่มเติม จุดเด่น และจุดด้อยของโครงการ พบว่า จุดเด่นของโครงการ คือ โครงการนี้ทำให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับความสะอาด มีระเบียบ สุภาพ และตรงต่อเวลา ระหว่างและหลังจากการดำเนินโครงการได้อย่างชัดเจน จุดด้อยของโครงการ คือ นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงการดำเนินและหลังการดำเนินโครงการในช่วงเวลาที่สั้น เมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ มีส่วนทำให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการนี้ลดลง ผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริมคุณธรรมที่ดีนี้ให้เกิดอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

ผลการใช้แอปพลิเคชัน In-House พัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @