การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eกับ STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

KRUPUNMAI SHARE

ชื่อผลงาน  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง 5Eกับ STAD
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย    นางสุรีรัตน์  พลาเกตุ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา  2565

                        บทคัดย่อ

การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E กับ STAD เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้  แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E กับ STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนด้วยกิจกรรมที่สร้างขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่าง ระหว่าง 5E กับ STAD กับวิธีการสอนปกติ และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E กับ STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ    1) การสุ่มเป็นกลุ่ม โดยสุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน สุ่มมา 2 ห้องเรียน และ 2) การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมที่แบบผสมผสาน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  จำนวน 32 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E กับ STAD 2) แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E กับ STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาค่าทางสถิติ  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที   (t – test Independent)

ผลการวิจัยพบว่า

  1.    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E กับ STAD ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.68 / 88.33
  2. ดัชนีประสิทธิผลของทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.8267 แสดงว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 82.67
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E กับ STAD สูงกว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E กับ STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   ( = 4.44, S.D. = 0.23)
5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @