รายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่  2

KRUPUNMAI SHARE

ผลงานทางวิชาการเรื่อง           รายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความ                                          สามารถ   ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่  2

ผู้รายงาน                             นางสาวธิติสุดา  ตุบทา

หน่วยงาน                            โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ปีที่ศึกษา                             2565

………………………………………………………………………………………………………………….

                                            บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อน-หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ จำแนกรายด้านและภาพรวมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอ   แม่สอด จังหวัดตาก ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 21 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 21 แผน และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 5 ด้าน คือ ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และความมีสมาธิและผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ในการทดลองครั้งนี้ได้ยึดหลักการทดลองแบบทดลองกลุ่มเดียวมีการวัดผลก่อนและหลังการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design จำนวน 7 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน รวมเป็นเวลา 21 วัน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่าง

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กโดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สัปดาห์ที่ 1-7 มีพัฒนาการในภาพรวมดีขึ้นทุกด้าน ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08, 2.21, 2.46, 2.54, 2.67, 2.79 และ 2.83 ตามลำดับ และผลการเรียน 7 สัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.76 อยู่ระดับดี ด้านความยืดหยุ่น ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00, 2.17, 2.42, 2.58, 2.71, 2.83 และ 2.88 ตามลำดับ และผลการเรียน 7 สัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.94 อยู่ระดับดี ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13, 2.38, 2.46, 2.54, 2.58, 2.75, 2.83, 2.88 และ 2.96 ตามลำดับ และผลการเรียน 7 สัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.36 อยู่ระดับดี ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92, 2.21, 2.46, 2.58, 2.79, 2.83 และ 2.88 ตามลำดับ และผลการเรียน 7 สัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.52 อยู่ระดับดี เมื่อพิจารณาภาพรวมการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.03, 2.24, 2.45, 2.56, 2.69, 2.80 และ 2.86 ตามลำดับและผลการเรียน 7 สัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.52   อยู่ระดับดีซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 1
  2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังกิจกรรมสร้างสรรค์ สัปดาห์ที่ 1-7 ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 มีคะแนนเฉลี่ยต่างกัน 1.82 2. ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 1.63 หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 มีคะแนนเฉลี่ยต่างกัน 1.63 ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 1.77 หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 มีคะแนนเฉลี่ยต่างกัน 1.89 ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 2.20 หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีคะแนนเฉลี่ยต่างกัน 1.80 และด้านความ  มีสมาธิและผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 1.91 หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 มีคะแนนเฉลี่ยต่างกัน 1.75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @